บทที่ 4 ประสบการณ์ทางสุนทรียะ (Aesthetic Experience)

ประสบการณ์ทางสุนทรียะ (Aesthetic Experience)

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

บทที่ 3 เกณฑ์การตัดสินทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Judgment)

เกณฑ์การตัดสินทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Judgment)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

บทที่ 2 สุนทรียภาพตามแนวคิดปรัชญาตะวันตก – ตะวันออก

สุนทรียภาพตามแนวคิดปรัชญาตะวันตก – ตะวันออก

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

บทที่ 1 ปรัชญาและขอบเขตของปรัชญา

สุนทรียศาสตร์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ปรัชญาบริสุทธิ์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สุนทรียศาสตร์

สุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์หนึ่งในสาขาปรัชญา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เกี่ยวกับผู้เขียน

หอมหวล  บัวระภา  ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ผู้บรรยายรายวิชาในระดับปริญญาตรี รายวิชาเลือกเสรีคือ 419122 ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม และ 419317 สุนทรียศาสตร์

ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาปรัชญา  สัมมนาปรัชญาและศาสนา และระดับดุษฎบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาและศาสนาตะวันออก วิชาสัมมนาปรัชญาและศนา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น